• podpora.jpg
  • georg.jpg
  • kofola.jpg
  • sps.jpg
  • tbh_technik.jpg
  • termel_a.jpg

Pozvánka na valné zhromaždenia (19.3.2022)

Vážení členovia OZ, vážení občania, výbor Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom, Športklub, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00628433, v zmysle stanov občianskeho združenia Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.3.2022 (sobota) o 17.00 hod. v Športklube Teplička nad Váhom. 

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie rokovania

2. Ocenenie najlepších hráčov jednotlivých kategórií

3. Schválenie programu valného zhromaždenia

4. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie

5. Správa o činnosti OFK TNV a čerpaní rozpočtu za 2019 a 2020 a správa revíznej komisie OZ

6. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2019 a 2020

7. Informácie o športovej činnosti a hospodárení za rok 2020 a 2021, do dňa konania VZ

8. Voľby. Odvolanie doterajšieho výboru a revíznej komisie a voľby nového výboru a revíznej komisie Občianskeho združenia OFK Teplička nad Váhom

9. Nominácia člena výboru z obce v zmysle stanov OZ OFK TNV

10. Návrh a schválenie plánu činnosti a rozpočtu na rok 2022

11. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2021 a 2022

12. Diskusia

13. Záver rokovania

 

Upozorňujeme, že členovia, ktorí nezaplatili členský príspevok za rok 2021 do dňa rokovania valného zhromaždenia alebo občania, ktorí sa chcú stať členmi OZ s právami rokovať a hlasovať na VZ, sú povinní zaplatiť členský príspevok pred rokovaním VZ. Ostatným členom odporúčame zaplatiť taktiež do uvedeného termínu, najneskôr do konca roka 2021.


Rokovať, predkladať návrhy a hlasovať môžu podľa článku 5 Stanov len členovia občianskeho združenia podľa predchádzajúceho odstavca.

 

V Tepličke nad Váhom, dňa: 2.3.2022

Výbor Občianskeho združenia Obecný futbalový klub Teplička nad Váhom